A- A A+

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

REGULAMIN    WYPOŻYCZALNI

BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ      GMINY

TARNOWO PODGÓRNE ORAZ FILII W Baranowie, Lusowie i Przeźmierowie

                  

Niniejszy Regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych Biblioteki Publicznej Gminy Tarnowo Podgórne / oraz Filii Biblioteki / zwany dalej Regulaminem określa zasady i warunki korzystania ze zbiorów zgromadzonych w Bibliotece Publicznej Gminy Tarnowo Podgórne / zwanej dalej Biblioteką/ w zakresie ich wypożyczania, udostępniania na miejscu , korzystania ze sprzętu oraz innych usług bibliotecznych zgodnie z następującymi postanowieniami .

 • 1. Prawo i warunki korzystania

  1. Prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów BPG mają wszyscy mieszkańcy gminy Tarnowo  

   Podgórne z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych w niniejszym Regulaminie.          

 1. Dokumentem uprawniającym do korzystania ze zbiorów Biblioteki jest elektroniczna karta

   czytelnika.

 1. W celu zapisania się do Biblioteki i otrzymania bezpłatnej karty czytelnika zainteresowany

     zobowiązany jest  do :      

        a/ okazania dowodu osobistego z aktualnym adresem zameldowania, wypełnienia karty

         zobowiązania / zał. nr 1/ i zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu Biblioteki.

     b/ osoby , które nie mają adresu zameldowania , zobowiązane są złożyć oświadczenie / zał. nr 2/ .
    c/ za osoby niepełnoletnie odpowiadają i podpisują zobowiązania rodzice lub opiekunowie          

         prawni, którzy wraz z podpisaniem zobowiązania ponoszą odpowiedzialność za    

         przestrzeganie Regulaminu i stosowanie się do jego zasad.
   4. Czytelnik otrzymując bezpłatną kartę czytelnika wyraża zgodę na umieszczenie w rejestrze

       czytelników prowadzonym przez Bibliotekę swoich danych / imienia i nazwiska, daty urodzenia,

         adresu stałego pobytu, oraz danych kontaktowych / , a Biblioteka zapewnia ochronę danych

         osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami / ustawa z dnia 29.08.1997roku – Dz.U. z

         2002 roku Nr 101 ,poz. 926 z póź. zm/ . Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych
       osobowych .
 5. O utracie karty czytelnika / zniszczeniu, zagubieniu/ należy niezwłocznie powiadomić                            

         Bibliotekę. Wydanie kolejnej karty jest odpłatne, zgodnie ze stawkami opłat zawartymi w                                              

         Cenniku opłat bibliotecznych stanowiących /zał.nr 3 /do niniejszego Regulaminu.

        Czytelnik zobowiązany jest też niezwłocznie informować Bibliotekę o wszelkich zmianach w                      

         danych osobowych/zmiana nazwiska, adresu zamieszkania /.

                                                                                 - 2 -
6. Czytelnik, który nie zwrócił materiałów bibliotecznych lub nie uregulował opłat za        przetrzymywanie , nie ma praw do korzystania z usług Biblioteki do momentu uregulowania
zobowiązań wobec Biblioteki.
7.W wyjątkowych okolicznościach Czytelnik może upoważnić inną osobę do posługiwania się swoją kartą czytelnika i wypożyczania na jego konto wybranych materiałów podpisując odpowiednie upoważnienie w Bibliotece /zał. nr 4 / .

8.Czytelnik posiadający jakiekolwiek nieuregulowane zobowiązania w stosunku do Biblioteki nie może być osobą upoważnioną do korzystania z konta innego Czytelnika oraz osobą poręczającą.

 1. 9. Jeśli na koncie dziecka Czytelnika istnieją nieuregulowane zobowiązania w stosunku do Biblioteki , poręczający nie może korzystać ze swego konta , dopóki należności nie zostaną uregulowane.
 2. Osoba poręczająca , mająca nieuregulowane zobowiązania w stosunku do Biblioteki , nie może korzystać z konta niepełnoletniego dziecka, aby wypożyczać książki dla siebie.
 3. 11. Biblioteka może , na pisemny wniosek Czytelnika , usunąć jego dane z bazy czytelników, o ile nie zalega on ze zobowiązaniami w stosunku do Biblioteki, a Czytelnik zobowiązany jest do zwrotu karty bibliotecznej.
 4. 12. Dane osobowe gromadzone przez Bibliotekę przetwarzane są wyłącznie do celów statutowych , zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych , a czytelnik podpisując deklarację wyraził na to zgodę.
  13. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą czytelnika przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej właściciela.
 •                               2. Wypożyczanie
 1. Zbiory biblioteczne można wypożyczać za okazaniem karty czytelnika.
 2. Właściciel karty czytelnika odpowiada za każdorazowe jej użycie , jak również za      

     wszystkie  materiały wypożyczone przy jej użyciu.

 1. Czytelnik może jednorazowo we wszystkich placówkach/ Biblioteka plus Filie/

       wypożyczyć łącznie   10 pozycji / w tym 2 audiobooki/ .      

 1. 4. Zbiory biblioteczne  można wypożyczyć na okres 35   dni z wyjątkiem :
         - Nowości       - 2 tyg.
         - Audiobooki - 2 tyg.        

       - Lektury      - 2 tyg.

       Zbiory można prolongować 2 razy o następne 14 dni pod warunkiem, że nie ma na

       na nie zapotrzebowania ze strony czytelników.

 1. Dowodem zwrotu materiałów bibliotecznych jest komputerowe zarejestrowanie tej  

       czynności przez Bibliotekarza na koncie czytelnika w bibliotecznym systemie

       informatycznym.
     6. Prasę / poza aktualną / maksymalnie 4  tytuły można wypożyczyć na okres 14 dni.

     7.Konto każdego czytelnika w systemie komputerowym Biblioteki jest ważne do końca

       roku kalendarzowego . W związku z tym , na początku roku , konto każdego Czytelnika

       jest ponownie rejestrowane.
       8. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o zbiorach , o korzystaniu z

           katalogów , księgozbioru podręcznego i innych.

 •                                          3. Opłaty
  1. Biblioteka pobiera opłaty za :
                   a/ nieterminowe zwracanie wypożyczonych materiałów

                 b/ wyrobienie duplikatu karty czytelnika
                 c/ wysłanie upomnienia drogą listową
                 d/ usługi kserograficzne
                 e/ wydruki komputerowe

 1. 2. Biblioteka pobiera kaucje jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem gminy.
                   Czytelnik , który zamierza wycofać kaucję rezygnując z usług , winien

                 poinformować o tym co najmniej 3 dni przed terminem.
                 Po upływie roku od zaprzestania korzystania z Biblioteki nieodebrana kaucja

                 wpłacana jest na konto Biblioteki.
       3. Wysokość pobieranych opłat określa Cennik / Zał. nr 3/ do Regulaminu.

                

 • 4 . Poszanowanie i zabezpieczenie zbiorów
 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowanie zbiorów wypożyczonych z Biblioteki.              

          Powinien zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem.

 1. Za szkody wynikłe z uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia materiałów      

       odpowiada czytelnik. O ile odkupienie jest niemożliwe czytelnik zobowiązany

         jest uiścić opłatę /Zał. Nr 3 / do Regulaminu .
   3. W wyjątkowych przypadkach czytelnik może, po porozumieniu z  bibliotekarzem    
         dostarczyć w miejsce zagubionej lub zniszczonej książki inną o    wartości równej ,                             

         przydatną w Bibliotece.
   4. W przypadku zagubienia lub zniszczenia jednego z tomów dzieła wielotomowego        

           czytelnik odpowiada za całość dzieła.

 1. Kiedy zagubienie lub zniszczenie nastąpiło na skutek wypadku losowego Dyrektor

           Biblioteki może zdecydować o rezygnacji z odszkodowania.
     6. Biblioteka nie ma obowiązku informowania o mijającym terminie zwrotu

         wypożyczonych materiałów. Powiadomienie i upomnienia generowane automatycznie

         przez system biblioteczny , mają wyłącznie charakter pomocniczy i informacyjny, a ich

         brak nie stanowi podstawy do obniżenia nałożonej opłaty za przetrzymywanie .
       7. W wyjątkowych sytuacjach Biblioteka wysyła tradycyjne upomnienia listownie.

       8. Jeśli Czytelnik , odmawia zwrotu materiałów lub uiszczenia należnych opłat,

             Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
       9. Czytelnik, który nie stosuje się do niniejszego Regulaminu może być czasowo

           pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Ponowna rejestracja Czytelnika może

           nastąpić po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki.

 • 5. Przepisy porządkowe

 1. Osoby korzystające z Biblioteki zobowiązane są do :

a/ zachowania ciszy ,porządku i wyłączenia telefonów komórkowych.
             b/pozostawienia rowerów /rolek i  innych pojazdów/ przed wejściem do

     Biblioteki

c/w pomieszczeniach Biblioteki obowiązuje zakaz spożywania posiłków, napojów

   wszelkiego rodzaju, palenia tytoniu  
               d/ pozostawienia toreb, plecaków, koszyków oraz w zimie okryć na wieszakach      

               e/ niewprowadzania zwierząt na teren Biblioteki
            
         2. Zasady korzystania z komputerów i Internetu określa Zał. Nr 5 do Regulaminu

                   Biblioteki.

 1. Czytelnik odpowiada za takie wykorzystanie Audiobooków, które w pełni

                 respektuje prawa autorskie.

                Wypożyczone audiobooki powinien odtwarzać na właściwym i technicznie      

                   sprawnym sprzęcie przeznaczonym do tego celu.

 1. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste Czytelnika

                   pozostawione bez nadzoru.

 1. Bibliotekarz może odmówić obsługi Czytelnika niestosującego się do przepisów

       tego Regulaminu, naruszającego powszechnie obowiązujące normy zachowania,

       a w  szczególności , będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholi    

         i /innych środków/, zachowującego się głośno i agresywnie.


 1. W sprawach nieobjętych Regulaminem prawo decyzji Przysługuje Dyrektorowi

       Biblioteki.
            


    
                   Tarnowo Podgórne, 29.12. 2017

Copyright © 2015. All Rights Reserved.