Regulamin wypożyczalni Biblioteki Publicznej Gminy Tarnowo Podgórne oraz Filii w Baranowie, Lusowie i Przeźmierowie

 1. Prawo i warunki korzystania
  1. Prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów BPG mają wszyscy mieszkańcy gminy Tarnowo Podgórne z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
  2. Dokumentem uprawniającym do korzystania ze zbiorów Biblioteki jest elektroniczna karta czytelnika.
  3. W celu zapisania się do Biblioteki i otrzymania bezpłatnej karty czytelnika zainteresowany zobowiązany jest  do:
   1. okazania dowodu osobistego z aktualnym adresem zameldowania, wypełnienia karty zobowiązania / zał. nr 1/ i zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu Biblioteki.
   2. osoby , które nie mają adresu zameldowania , zobowiązane są złożyć oświadczenie / zał. nr 2/.
   3. za osoby niepełnoletnie odpowiadają i podpisują zobowiązania rodzice lub opiekunowie prawni, którzy wraz z podpisaniem zobowiązania ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie Regulaminu i stosowanie się do jego zasad.
  4. Czytelnik otrzymując bezpłatną kartę czytelnika wyraża zgodę na umieszczenie w rejestrze czytelników prowadzonym przez Bibliotekę swoich danych / imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu stałego pobytu, oraz danych kontaktowych, a Biblioteka zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami / ustawa z dnia 29.08.1997roku – Dz.U. z 2002 roku Nr 101 ,poz. 926 z póź. zm/ . Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych.
  5. O utracie karty czytelnika / zniszczeniu, zagubieniu / należy niezwłocznie powiadomić Bibliotekę. Wydanie kolejnej karty jest odpłatne, zgodnie ze stawkami opłat zawartymi w Cenniku opłat bibliotecznych stanowiących /zał.nr 3 /do niniejszego Regulaminu. Czytelnik zobowiązany jest też niezwłocznie informować Bibliotekę o wszelkich zmianach w danych osobowych/zmiana nazwiska, adresu zamieszkania.
  6. Czytelnik, który nie zwrócił materiałów bibliotecznych lub nie uregulował opłat za przetrzymywanie , nie ma praw do korzystania z usług Biblioteki do momentu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.
  7. W wyjątkowych okolicznościach Czytelnik może upoważnić inną osobę do posługiwania się swoją kartą czytelnika i wypożyczania na jego konto wybranych materiałów podpisując odpowiednie upoważnienie w Bibliotece /zał. nr 4 / .
  8. Czytelnik posiadający jakiekolwiek nieuregulowane zobowiązania w stosunku do Biblioteki nie może być osobą upoważnioną do korzystania z konta innego Czytelnika oraz osobą poręczającą.
  9. Jeśli na koncie dziecka Czytelnika istnieją nieuregulowane zobowiązania w stosunku do Biblioteki , poręczający nie może korzystać ze swego konta , dopóki należności nie zostaną uregulowane.
  10. Osoba poręczająca , mająca nieuregulowane zobowiązania w stosunku do Biblioteki , nie może korzystać z konta niepełnoletniego dziecka, aby wypożyczać książki dla siebie.
  11. Biblioteka może , na pisemny wniosek Czytelnika , usunąć jego dane z bazy czytelników, o ile nie zalega on ze zobowiązaniami w stosunku do Biblioteki, a Czytelnik zobowiązany jest do zwrotu karty bibliotecznej.
  12. Dane osobowe gromadzone przez Bibliotekę przetwarzane są wyłącznie do celów statutowych , zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych , a czytelnik podpisując deklarację wyraził na to zgodę.
  13. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą czytelnika przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej właściciela.
 2. Wypożyczanie
  1. Zbiory biblioteczne można wypożyczać za okazaniem karty czytelnika.
  2. Właściciel karty czytelnika odpowiada za każdorazowe jej użycie , jak również za wszystkie materiały wypożyczone przy jej użyciu.
  3. Czytelnik może jednorazowo we wszystkich placówkach/ Biblioteka plus Filie/wypożyczyć łącznie 10 pozycji / w tym 2 audiobooki/.
  4. Zbiory biblioteczne można wypożyczyć na okres 35 dni z wyjątkiem:
   • Nowości – 2 tyg.
   • Audiobooki – 2 tyg.
   • Lektury – 2 tyg.
  5. Zbiory można prolongować 2 razy o następne 14 dni pod warunkiem, że nie ma na na nie zapotrzebowania ze strony czytelników.
  6. Dowodem zwrotu materiałów bibliotecznych jest komputerowe zarejestrowanie tej czynności przez Bibliotekarza na koncie czytelnika w bibliotecznym systemie informatycznym.
  7. Prasę / poza aktualną / maksymalnie 4 tytuły można wypożyczyć na okres 14 dni.
  8. Konto każdego czytelnika w systemie komputerowym Biblioteki jest ważne do końca roku kalendarzowego . W związku z tym , na początku roku , konto każdego Czytelnika jest ponownie rejestrowane.
  9. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o zbiorach , o korzystaniu z katalogów , księgozbioru podręcznego i innych.
 3. Opłaty
  1. Biblioteka pobiera opłaty za :
   1. nieterminowe zwracanie wypożyczonych materiałów
   2. wyrobienie duplikatu karty czytelnika
   3. wysłanie upomnienia drogą listową
   4. usługi kserograficzne
   5. wydruki komputerowe
  2. Biblioteka pobiera kaucje jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem gminy. Czytelnik , który zamierza wycofać kaucję rezygnując z usług , winien poinformować o tym co najmniej 3 dni przed terminem. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z Biblioteki nieodebrana kaucja wpłacana jest na konto Biblioteki.
  3. Wysokość pobieranych opłat określa Cennik / Zał. nr 3/ do Regulaminu.
 4. Poszanowanie i zabezpieczenie zbiorów
  1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowanie zbiorów wypożyczonych z Biblioteki. Powinien zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem.
  2. Za szkody wynikłe z uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia materiałów odpowiada czytelnik. O ile odkupienie jest niemożliwe czytelnik zobowiązany jest uiścić opłatę /Zał. Nr 3 / do Regulaminu.
  3. W wyjątkowych przypadkach czytelnik może, po porozumieniu z bibliotekarzem dostarczyć w miejsce zagubionej lub zniszczonej książki inną o wartości równej, przydatną w Bibliotece.
  4. W przypadku zagubienia lub zniszczenia jednego z tomów dzieła wielotomowego czytelnik odpowiada za całość dzieła.
  5. Kiedy zagubienie lub zniszczenie nastąpiło na skutek wypadku losowego Dyrektor Biblioteki może zdecydować o rezygnacji z odszkodowania.
  6. Biblioteka nie ma obowiązku informowania o mijającym terminie zwrotu wypożyczonych materiałów. Powiadomienie i upomnienia generowane automatycznie przez system biblioteczny , mają wyłącznie charakter pomocniczy i informacyjny, a ich brak nie stanowi podstawy do obniżenia nałożonej opłaty za przetrzymywanie.
  7. W wyjątkowych sytuacjach Biblioteka wysyła tradycyjne upomnienia listownie.
  8. Jeśli Czytelnik , odmawia zwrotu materiałów lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
  9. Czytelnik, który nie stosuje się do niniejszego Regulaminu może być czasowo pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Ponowna rejestracja Czytelnika może nastąpić po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki.
 5. Przepisy porządkowe
  1. Osoby korzystające z Biblioteki zobowiązane są do :
   1. zachowania ciszy ,porządku i wyłączenia telefonów komórkowych.
   2. pozostawienia rowerów /rolek i innych pojazdów/ przed wejściem do Biblioteki
   3. w pomieszczeniach Biblioteki obowiązuje zakaz spożywania posiłków, napojów wszelkiego rodzaju, palenia tytoniu
   4. pozostawienia toreb, plecaków, koszyków oraz w zimie okryć na wieszakach
   5. niewprowadzania zwierząt na teren Biblioteki
  2. Zasady korzystania z komputerów i Internetu określa Zał. Nr 5 do Regulaminu Biblioteki.
  3. Czytelnik odpowiada za takie wykorzystanie Audiobooków, które w pełni respektuje prawa autorskie. Wypożyczone audiobooki powinien odtwarzać na właściwym i technicznie sprawnym sprzęcie przeznaczonym do tego celu.
  4. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste Czytelnika pozostawione bez nadzoru.
  5. Bibliotekarz może odmówić obsługi Czytelnika niestosującego się do przepisów tego Regulaminu, naruszającego powszechnie obowiązujące normy zachowania, a w szczególności , będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholi i /innych środków/, zachowującego się głośno i agresywnie.
  6. W sprawach nieobjętych Regulaminem prawo decyzji Przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

Tarnowo Podgórne, 29.12. 2017